INFORMACJE:

Statut PTPD

STATUT

Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, zwane jest dalej "Towarzystwem".

§ 2

 

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a także z niniejszym statutem oraz szczegółowymi regulaminami i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa i władz naczelnych Towarzystwa jest Poznań.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5
Towarzystwo posiada prawo używania odznak, godła oraz pieczęci.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania


§ 6
Celem Towarzystwa jest:

 1. Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
 2. Rozwój i promocja pneumonologii dziecięcej w Polsce.
 3. Dbanie i pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej tradycji pneumonologii polskiej dziecięcej oraz krzewienie jej wśród członków Towarzystwa a także w całym społeczeństwie
 4. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc dzieci i ich zapobieganiu
  5.     Tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego u dzieci.
  6.    Inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia
  i profilaktyki chorób płuc dzieci .
  7.     Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia
  i zapobiegania chorobom płuc dzieci.

  8.Dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa dziecięcego
  9. Krzewienie w środowisku pneumonologów dziecięcych zasad deontologii lekarskiej§ 7
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji i posiedzeń naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z problemami pneumonologii dziecięcej
 3. Prowadzenie różnych form kształcenia podyplomowego lekarzy szkolenia innych pracowników służby zdrowia.
 4. Uczestniczenie w egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie chorób płuc dzieci.
 5. Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń
  i standardów  postępowania w zakresie leczenia  chorób płuc dzieci.
 6. Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób płuc dzieci w społeczeństwie.   
 7. Współpraca z zespołem konsultanta krajowego oraz  organami administracji państwowej, uczelniami, instytutami naukowymi, instytucjami samorządu zawodowego w dziedzinie chorób płuc dzieci
 8. Udział w komisjach konkursowych na stanowisko ordynatora oddziałów chorób płuc dzieci oraz kierownicze stanowiska w pionie pneumonologii dziecięcej.
 9. Współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi lub osobami, które poprzez swoje działania mogą przyczynić się do realizacji zadań Towarzystwa.
 10. Współdziałanie z organizacjami reprezentującymi chorych na choroby układu oddechowego.
 11. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi
  i społecznymi.


ROZDZIAŁ III

Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkiem Towarzystwa może być tylko osoba fizyczna.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych


§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może osoba związana z ochroną zdrowia lub badaniami naukowymi w zakresie chorób płuc dzieci.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Towarzystwa

w formie uchwały w oparciu o złożenie pisemnej deklaracji.

§ 10
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Towarzystwa

w formie uchwały w oparciu o złożenie pisemnej deklaracji.

§ 11
Członkiem honorowym może być osoba dowolnej narodowości i obywatelstwa,
której godność tę nada Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla  Towarzystwa i/lub pneumonologii dziecięcej.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają następujące uprawnienia:

a. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
b. Prawo uczestniczenia w spotkaniach, zjazdach i konferencjach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa.
c. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Towarzystwa i realizowania celów statutowych.
d. Prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa.

2. Honorowi członkowie mają wolny wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

.

§ 13
Członkowie Towarzystwa obowiązani są:

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
3. Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach
między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
4. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 14
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a. śmierci członka;
b. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
c. zalegania z opłatą składek za okres powyżej 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
3. O skreśleniu z listy członków informuje Zarząd w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji.
4. Wykluczenie członka dokonuje Zarząd większością 2/3 głosów na wniosek członka Towarzystwa w przypadkach rażącego:
a. działania na szkodę  Towarzystwa
b. działania sprzecznego ze Statutem i uchwałami Towarzystwa
c. naruszenia zasad deontologii lekarskiej

§ 15
1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie zwykłą większością głosów jest ostateczna.
3. Po uregulowaniu zaległych składek członek skreślony z listy członków może być ponownie przyjęty na zasadach ogólnych.


ROZDZIAŁ IV
Władze i organy naczelne Towarzystwa


§ 16


Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są :
1. Walne Zgromadzenie członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;


§ 17
1. Kadencja władz i organów naczelnych Towarzystwa trwa cztery lata.
2. Wybór władz i organów naczelnych odbywa się w głosowaniu tajnym
3. Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe.
4. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowego członka, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.
5. Uchwały władz i organów Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
6. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, nie uczestniczy połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków.

R O Z D Z I A Ł V
Władze i organy naczelne Towarzystwa

§ 18
Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są :
1. Walne Zgromadzenie członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata
4. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy członkowie muszą być powiadomienie pisemnie w terminie 1 miesiąca.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd :
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek zgłoszony przez co najmniej 30 członków zgłoszony na piśmie do Zarządu;
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia;
2. przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia;
3. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5. uchwalenie programu działania Towarzystwa;
6. zatwierdzenie regulaminu wyborczego;
7. uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa;
8. uchwalenie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa;

      9. nadawanie tytułu członka honorowego;

                        10. zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
                11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję 
                                           Rewizyjną i członków Towarzystwa
                   12. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Towarzystwa;

13. rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia członków z szeregów Towarzystwa
                         14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 21
                1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
                 zawiadamia członków w terminie 1 miesiąca.

  § 22
       1. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w oparciu o wnioski       
               uprawnionych organów lub osób.
         2. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być
                 przekazane Zarządowi przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego
                       Zgromadzenia i podpisane przez co najmniej 10 członków.
          3. Szczegółowy tryb przeprowadzenia Zjazdu i wybór do władz naczelnych
            Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
          4. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany, a protokół podpisuje
            przewodniczący  i sekretarz Walnego Zgromadzenia.


   B. ZARZĄD
                                                                 

§ 23
                   1. Zarząd jest najwyższym organem wykonawczym Towarzystwa w okresie 
     między Walnymi Zgromadzeniami
       2. W skład Zarządu wchodzą:

 a. Prezes;
b. Wiceprezes
c. Sekretarz;
d. Skarbnik;
e. 6 członków
2. Prezes wybierany jest w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie
3. Prezes może pełnić funkcje przez dwie kolejne kadencje.
4. Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród członków wybranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie.


§ 24

 1. Do zakresu działania Zarządu należy realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Towarzystwa  i uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa
 4. uchwalanie corocznego budżetu;
 5. planowanie działalności naukowej i sporządzanie sprawozdań naukowych;
 6. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności  Sekcji Specjalistycznych, Komisji i Grup Roboczych Towarzystwa, komitetów organizacyjnych i naukowych zjazdów, konferencji i innych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo;
 7. ustalenie głównych tematów corocznych Zjazdów Towarzystwa
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków;
 9. podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa
  10.  ustalenie wysokości składki członkowskiej;


  § 25
  Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwały większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.


  § 26
  Protokoły zebrań Zarządu podpisuje Prezes i sekretarz, a w razie ich nieobecności wiceprezes i członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa.


  § 27
  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.


  § 28
  Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

  § 29
  1. Biuro Zarządu stanowi organ pomocniczy Zarządu.
  2. Biurem Zarządu kieruje Prezes Zarządu.C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie członków.
2. Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się raz na 4 lata w okresie wyborów Zarządu .
3. Na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków
w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza.

§ 31
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością merytoryczną;
2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień;
3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

§ 32
1. Komisja Rewizyjna ma prawo składania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.


§ 34
Szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.


ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa

§35
1. Majątek  Towarzystwa stanowią ruchomości i nieruchomości, dochody z innych praw majątkowych i środków pieniężnych.
2. Na majątek Towarzystwa składają się:

a/ składki członkowskie;
b/ zapisy, dotacje i darowizny;
c/ wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
d/ dochody z działalności statutowej;

§ 36
1. Do składania oświadczeń i zaciągania imieniem Towarzystwa zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub  upoważniony przez niego
pisemnie Skarbnik Zarządu

ROZDZIAŁ VII
Organy uprawnione do reprezentowania Towarzystwa

§ 37

1. Do reprezentowania Towarzystwa uprawniony jest Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego pisemnie członek Zarządu

ROZDZIAŁ VIII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 38
Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania .

§ 39

1.      Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określają sposób likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.


ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 40

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach

 

 

Składki członkowskie

Składka członkowska Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

wynosi 60.00 zł za rok 2015

Wpłaty z podaniem nazwiska i imienia należy wpłacić na :

Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej

61- 614 Poznań , ul. Wenedów 9 lok. 2

PKO BP

82 1020 3466 0000 9702 0054 6192

Klub Literacki Pneumonologa

Szanowni Państwo, 
zachęcamy do lektury wspomnień dr n.med. Jerzego Żebraka, twórcy polskiej szkoły bronchologii dziecięcej, nauczyciela kilku pokoleń polskich pneumonologów dziecięcych, a przede wszystkim człowieka niezwykłego który całe swoje życie zawodowe w Rabce poświęcił dzieciom najbardziej chorym, tym które też pomocy potrzebowały najbardziej... Kawaler Orderu Uśmiechu, tego najcenniejszego jaki mogą przyznać dzieci odznaczenia, ujawnia na kartach "Wspomnień z czasów przeszłych i zaprzeszłych:" niepospolity talent literacki,  z wielką swadą, poczuciem humoru ale też z nutą głębokiej zadumy wspomina lata minione... Zapraszamy do lektury fragmentów książki, która od dobrych kilku lat fascynuje kolejnych czytelników...

Fragment rozdział 1

Fragment rozdział 2

Fragment rozdział 3

Fragment rozdział 4

Fragment rozdział 5

Fragment rozdział 6

 

 

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates