INFORMACJE:

Statut PTPD

STATUT

Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, zwane jest dalej "Towarzystwem".

§ 2

 

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a także z niniejszym statutem oraz szczegółowymi regulaminami i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa i władz naczelnych Towarzystwa jest Poznań.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5
Towarzystwo posiada prawo używania odznak, godła oraz pieczęci.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania


§ 6
Celem Towarzystwa jest:

 1. Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
 2. Rozwój i promocja pneumonologii dziecięcej w Polsce.
 3. Dbanie i pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej tradycji pneumonologii polskiej dziecięcej oraz krzewienie jej wśród członków Towarzystwa a także w całym społeczeństwie
 4. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc dzieci i ich zapobieganiu
  5.     Tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego u dzieci.
  6.    Inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia
  i profilaktyki chorób płuc dzieci .
  7.     Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia
  i zapobiegania chorobom płuc dzieci.

  8.Dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa dziecięcego
  9. Krzewienie w środowisku pneumonologów dziecięcych zasad deontologii lekarskiej§ 7
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji i posiedzeń naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z problemami pneumonologii dziecięcej
 3. Prowadzenie różnych form kształcenia podyplomowego lekarzy szkolenia innych pracowników służby zdrowia.
 4. Uczestniczenie w egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie chorób płuc dzieci.
 5. Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń
  i standardów  postępowania w zakresie leczenia  chorób płuc dzieci.
 6. Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób płuc dzieci w społeczeństwie.   
 7. Współpraca z zespołem konsultanta krajowego oraz  organami administracji państwowej, uczelniami, instytutami naukowymi, instytucjami samorządu zawodowego w dziedzinie chorób płuc dzieci
 8. Udział w komisjach konkursowych na stanowisko ordynatora oddziałów chorób płuc dzieci oraz kierownicze stanowiska w pionie pneumonologii dziecięcej.
 9. Współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi lub osobami, które poprzez swoje działania mogą przyczynić się do realizacji zadań Towarzystwa.
 10. Współdziałanie z organizacjami reprezentującymi chorych na choroby układu oddechowego.
 11. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi
  i społecznymi.


ROZDZIAŁ III

Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkiem Towarzystwa może być tylko osoba fizyczna.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych


§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może osoba związana z ochroną zdrowia lub badaniami naukowymi w zakresie chorób płuc dzieci.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Towarzystwa

w formie uchwały w oparciu o złożenie pisemnej deklaracji.

§ 10
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Towarzystwa

w formie uchwały w oparciu o złożenie pisemnej deklaracji.

§ 11
Członkiem honorowym może być osoba dowolnej narodowości i obywatelstwa,
której godność tę nada Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla  Towarzystwa i/lub pneumonologii dziecięcej.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają następujące uprawnienia:

a. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
b. Prawo uczestniczenia w spotkaniach, zjazdach i konferencjach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa.
c. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Towarzystwa i realizowania celów statutowych.
d. Prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa.

2. Honorowi członkowie mają wolny wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

.

§ 13
Członkowie Towarzystwa obowiązani są:

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
3. Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach
między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
4. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 14
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a. śmierci członka;
b. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
c. zalegania z opłatą składek za okres powyżej 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
3. O skreśleniu z listy członków informuje Zarząd w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji.
4. Wykluczenie członka dokonuje Zarząd większością 2/3 głosów na wniosek członka Towarzystwa w przypadkach rażącego:
a. działania na szkodę  Towarzystwa
b. działania sprzecznego ze Statutem i uchwałami Towarzystwa
c. naruszenia zasad deontologii lekarskiej

§ 15
1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie zwykłą większością głosów jest ostateczna.
3. Po uregulowaniu zaległych składek członek skreślony z listy członków może być ponownie przyjęty na zasadach ogólnych.


ROZDZIAŁ IV
Władze i organy naczelne Towarzystwa


§ 16


Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są :
1. Walne Zgromadzenie członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;


§ 17
1. Kadencja władz i organów naczelnych Towarzystwa trwa cztery lata.
2. Wybór władz i organów naczelnych odbywa się w głosowaniu tajnym
3. Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe.
4. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowego członka, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.
5. Uchwały władz i organów Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
6. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, nie uczestniczy połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków.

R O Z D Z I A Ł V
Władze i organy naczelne Towarzystwa

§ 18
Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są :
1. Walne Zgromadzenie członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata
4. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy członkowie muszą być powiadomienie pisemnie w terminie 1 miesiąca.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd :
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek zgłoszony przez co najmniej 30 członków zgłoszony na piśmie do Zarządu;
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia;
2. przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia;
3. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5. uchwalenie programu działania Towarzystwa;
6. zatwierdzenie regulaminu wyborczego;
7. uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa;
8. uchwalenie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa;

      9. nadawanie tytułu członka honorowego;

                        10. zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
                11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję 
                                           Rewizyjną i członków Towarzystwa
                   12. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Towarzystwa;

13. rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia członków z szeregów Towarzystwa
                         14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 21
                1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
                 zawiadamia członków w terminie 1 miesiąca.

  § 22
       1. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w oparciu o wnioski       
               uprawnionych organów lub osób.
         2. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być
                 przekazane Zarządowi przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego
                       Zgromadzenia i podpisane przez co najmniej 10 członków.
          3. Szczegółowy tryb przeprowadzenia Zjazdu i wybór do władz naczelnych
            Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
          4. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany, a protokół podpisuje
            przewodniczący  i sekretarz Walnego Zgromadzenia.


   B. ZARZĄD
                                                                 

§ 23
                   1. Zarząd jest najwyższym organem wykonawczym Towarzystwa w okresie 
     między Walnymi Zgromadzeniami
       2. W skład Zarządu wchodzą:

 a. Prezes;
b. Wiceprezes
c. Sekretarz;
d. Skarbnik;
e. 6 członków
2. Prezes wybierany jest w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie
3. Prezes może pełnić funkcje przez dwie kolejne kadencje.
4. Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród członków wybranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie.


§ 24

 1. Do zakresu działania Zarządu należy realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Towarzystwa  i uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa
 4. uchwalanie corocznego budżetu;
 5. planowanie działalności naukowej i sporządzanie sprawozdań naukowych;
 6. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności  Sekcji Specjalistycznych, Komisji i Grup Roboczych Towarzystwa, komitetów organizacyjnych i naukowych zjazdów, konferencji i innych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo;
 7. ustalenie głównych tematów corocznych Zjazdów Towarzystwa
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków;
 9. podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa
  10.  ustalenie wysokości składki członkowskiej;


  § 25
  Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwały większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.


  § 26
  Protokoły zebrań Zarządu podpisuje Prezes i sekretarz, a w razie ich nieobecności wiceprezes i członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa.


  § 27
  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.


  § 28
  Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

  § 29
  1. Biuro Zarządu stanowi organ pomocniczy Zarządu.
  2. Biurem Zarządu kieruje Prezes Zarządu.C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie członków.
2. Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się raz na 4 lata w okresie wyborów Zarządu .
3. Na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków
w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza.

§ 31
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością merytoryczną;
2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień;
3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

§ 32
1. Komisja Rewizyjna ma prawo składania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.


§ 34
Szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.


ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa

§35
1. Majątek  Towarzystwa stanowią ruchomości i nieruchomości, dochody z innych praw majątkowych i środków pieniężnych.
2. Na majątek Towarzystwa składają się:

a/ składki członkowskie;
b/ zapisy, dotacje i darowizny;
c/ wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
d/ dochody z działalności statutowej;

§ 36
1. Do składania oświadczeń i zaciągania imieniem Towarzystwa zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub  upoważniony przez niego
pisemnie Skarbnik Zarządu

ROZDZIAŁ VII
Organy uprawnione do reprezentowania Towarzystwa

§ 37

1. Do reprezentowania Towarzystwa uprawniony jest Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego pisemnie członek Zarządu

ROZDZIAŁ VIII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 38
Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania .

§ 39

1.      Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określają sposób likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.


ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 40

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach

 

 

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates