INFORMACJE:

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

        Mija czwarty rok działalności Naszego Stowarzyszenia… Działalności, w której mogliśmy praktycznie sprawdzać i weryfikować możliwości realizacji tego, co jesienią 2007 roku wspólnie sobie założyliśmy. Jesteśmy bogatsi doświadczeniami, które byłyby niemożliwe do zdobycie gdyby nie cele które sobie postawiliśmy i idee które nam przyświecały.

         Obecne rok jest dla nas szczególny, ponieważ mamy już za sobą II Zjazd Stowarzyszenie Pneumonologów Dziecięcych IRMA, który odbył się dnia 8.10.2011 w Zakopanem – Grand Hotel Nosalowy Dwór. Poprzedziła go kolejna konferencja w której braliśmy aktywny udział – XXIV Polsko – Słowackie Dni Alergologów i Pneumonologów Dziecięcych im. V. Vojteka i J. Rudnika, organizowane tradycyjnie przez naszą Alma Mater, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju w dniach 6-8.10.2010.

W trakcie Walnego Zgromadzenia SPD IRMA ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. Podobnie sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna a następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu tajnym wybrano Prezesa Zarządu a także Vice-Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i czterech Członków Zarządu. Wybrano także nową Komisję Rewizyjną. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

W trakcie zjazdu decyzją Walnego Zgromadzenia nadano godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA dr Katarzynie Ewie Boguckiej. Tytuł ten został przyznany za wieloletnią aktywną działalność na rzecz środowiska pediatrycznego oraz szczególne zasługi dla rozwoju pneumonologii dziecięcej.

W czasie Walnego Zgromadzenia podsumowano różne kierunki działalności Stowarzyszenia. Co możemy uznać za nasze wspólne dokonania, pozwalające realizować zadania której postawiliśmy przed sobą na I Zjeździe SPD IRMA, 21.09.2007 roku ?

Naszą wspólną działalność zainaugurowaliśmy formalnie w początkach 2008 roku, kiedy Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS. Od tej chwili uzyskaliśmy osobowość prawną.

 Nasza działalność skupiła się na kilku głównych kierunkach. Po pierwsze – zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, który jako jeden z głównych celów określa podnoszenie kwalifikacji  i wiedzy lekarzy w zakresie chorób układu oddechowego u dzieci, podjęliśmy starania o możliwość organizacji spotkań, konferencji naukowo – szkoleniowych poświęconych w/w tematyce.

 Możliwość bezpośredniego spotkania i żywej dyskusji w gronie lekarzy praktyków stworzyła w 2009 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: "Choroby układu oddechowego u dzieci - aktualne problemy i nowe wyzwania". Dzięki współpracy z Partnerem Konferencji firmą GlaxoSmithKline, spotkaliśmy się w dwudziestu miastach, gdzie aktywnie pracują nasze Koleżanki i Koledzy. Swoją wiedzą dzieliło się 24 doświadczonych wykładowców i praktyków, pochodzących z różnych ośrodków pneumonologii dziecięcej – Rabki, Warszawy, Poznania, Lublina, Gdańska a także Białegostoku, Opola, Rzeszowa i Szczecina.

 W roku 2010 SPD IRMA patronowała I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Choroby układu oddechowego u dzieci – seminaria dla praktyków”. W trakcie kolejnych  spotkań mieliśmy okazję być w Opolu, Krakowie, Częstochowie, Zielonej Górze, Łodzi i Rzeszowie.  W 2011 kontynuujemy  kolejny cykl spotkań w ramach  II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Choroby układu oddechowego u dzieci – seminaria dla praktyków”.  Dzięki współpracy z firmą Teva Pharmaceuticals Polska, partnera I i II Ogólnopolskiej Konferencji, możemy się spotykać z naszymi Koleżankami i Kolegami w wielu miejscach Polski. Organizatorem konferencji której patronujemy jest Grupa Neoart PR & Events www.grupaneoart.pl

Podobnie w 2011 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „ Spotkania z ekspertami: Astma wczesnodziecięca – problemy rozpoznawania i leczenia” . Partnerem cyklu konferencji jest firma AstraZeneca Pharma Poland.

  To co od początku naszej działalności było dla nas ważne, to stworzenie możliwości spotykania się i wymiany doświadczeń w oparciu o inicjatywę naszych Koleżanek i Kolegów mieszkających w różnych miejscach Polski. Tak zrodziła się idea „Spotkań Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów”, regionalnych konferencji którym patronuje Stowarzyszenie. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych  dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kol. Marka Popielarza po raz kolejny mieliśmy możliwość spotkania się w Witaszycach k/Jarocina – były to kolejne „III Wielkopolskie Spotkania Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów”, które tradycyjnie odbyły się w Pałacu w Witaszycach w dniach 13-14.05.2011, www.palacwitaszyce.com.pl. W opiniach uczestników powtarza się pogląd, iż co roku spotkania są na coraz wyższym poziomie merytorycznym, podobnie oceniana jest „temperatura” spotkań towarzyskich. Podobnie inicjatywie kol. Marty Rachel zawdzięczamy spotkania w Czarnej k/Ustrzyk a kol. Jarkowi Forysiowi w Konopnicy n/Wartą. Konferencje te wykazały, że możliwa jest dbałość o poziom merytoryczny i stworzenie okazji do otwartej, specjalistycznej dyskusji ale także i każda z nich zapadła nam w pamięć jako niezapomniana i często wzruszająca okazja do spotkania w gronie przyjaciół. Kolejne inicjatywy m.in. w Szczecinie, Olsztynie i Łomży są aktywnie przygotowywane.

 Podejmowaliśmy też wspólnie inicjatywy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, czego wyrazem było zorganizowanie w 2009 roku  konferencji naukowo – szkoleniowej w Krakowie we współpracy z Oddziałem Małopolskim PTP. Podobnie dzięki współpracy z Kliniką Pediatryczną, mogliśmy zorganizować sesję pulmonologiczną w ramach „ 12 Szkoły Pediatrii – Warszawa 2008”

 Kolejny kierunek naszej działalności to aktywność naukowa – pod naszym patronatem od 2009 roku ukazuje się  The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research. Czasopismo to, wydawane w formie dwujęzycznej a także w wersji elektronicznej,  ma szansę stać się ważnym forum wymiany doświadczeń pomiędzy pneumonologiami, pediatrami a także naukowcami i klinicystami innych specjalizacji zainteresowanych tematyką chorób płuc. Dla naszej wspólnej pamięci było ważne, że mogliśmy na łamach JPPRR przypomnieć sylwetki naszych Nauczycieli którzy już odeszli, a wykształcili i kształtowali kilka pokoleń polskich pneumonologów dziecięcych. Do lektury naszego czasopisma serdecznie zachęcam.

 Chcemy też spotykać się z pneumonologiami „dorosłymi” by lepiej poznać specyfikę chorób układu oddechowego w tej grupie wiekowej. The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research patronował I Konferencji Naukowo – Szkoleniowej: „Choroby układu oddechowego – problemy diagnostyki i terapii”, Śmiłowice k/Krakowa, 23-24.04.2010, www.med-online.pl/konferencje.html, a także II Konferencji Naukowo- Szkoleniowej:  „Choroby układu oddechowego – problemy diagnostyki i terapii”, Zamek Królewski w Niepołomicach k/Krakowa, 8-9.04.2011r. www.konferencja.thebloom.pl.

 Wszystkie te aktywności stały się możliwe dzięki współpracy z wydawcą medycznych czasopism naukowych – Medical Project Poland. Więcej informacji i bieżące komunikaty znajdziecie Państwo na www.medicalproject.pl i www.konsultacje-medyczne.pl. Medical Project Poland jest ważnym partnerem wspierającym Stowarzyszenie na wielu płaszczyznach, będziemy się również starać rozwijać nowe formy tej współpracy.  

 Nasze Stowarzyszenie patronuje tej nowej, zaaprobowanej przez Naczelną Radę Lekarską formie kształcenia podyplomowego lekarzy, jaką jest kształcenie na odległość z wykorzystaniem sieci internetowej z ograniczonym dostępem na platformie www.med-online.pl. Uczestnictwo w kursach pozwala na uzyskanie w każdym z nich 5 punktów szkoleniowych. Zachęcamy serdecznie do tej nowej formy zdobywania wiedzy.   

Wydaje się, że podsumowaniem naszych dotychczasowych doświadczeń i miejscem na szczególnie przyjaznym było dla nas Zakopane, gdzie odbyły się „I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Choroby układu oddechowego u dzieci – problemy diagnostyki i terapii”, Zakopane, Grand Hotel Nosalowy Dwór 4-5.03.2011. Była to okazja do wymiany doświadczeń w gronie specjalistów, z radością też na tym spotkaniu gościliśmy naszych Nauczycieli – dr n.med. Hannę Majewską-Zalewską i dr n.med. Jerzego Żebraka. Możliwość bezpośredniego kontaktu z Nimi, pozostaje dla nas zawsze wielką radością i źródłem satysfakcji.

Jest dla nas również wielką satysfakcją, że nasze pierwsze „okno na świat” www.irma.org.pl było często odwiedzane (ponad 10 000 „odwiedzin”), a treści które staraliśmy się przekazać i propagować budziły zainteresowanie. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z Grupą Europharma www.europharma.edu.pl.  Chcąc dalej rozszerzać nasze możliwości, uzyskaliśmy nowy „adres”, czego wyrazem jest powstanie nowej domeny www.irma.edu.pl.

 Rok 2011 z pewnością przyniósł naszemu środowisku pediatrów, pneumonologów dziecięcych nowe wyzwania. Kontynuowaliśmy aktywne starania na rzecz powołania specjalizacji w zakresie chorób płuc dzieci, które rozpoczęła uchwała 6/2007 z dnia 21.09.2007 Walnego Zgromadzenia SPD IRMA. Uchwała ta zobowiązała Zarząd do podjęcia starań na rzecz rozszerzenia możliwości kształcenia pediatrów w zakresie chorób płuc. Ustawa z dnia 28.04.2011r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.z dnia 2 czerwca 2011r.) wprowadziła zmiany w zakresie możliwości kształcenia lekarzy, określane zwykle jako „specjalizacja modułowa”. W związku z powyższym, skierowaliśmy wniosek o powołanie specjalizacji z chorób płuc dzieci  do Ministerstwa Zdrowia uzyskując potwierdzenie, że specjalizacja ta będzie uwzględniona w projekcie rozporządzeń do ustawy z dnia 28.04.2011r.     

 W okresie naszej czteroletniej działalności zdobyliśmy nowe doświadczenia i wiedzę, mogliśmy się wielokrotnie spotykać, wspominając „stare, dobre czasy” ale też aktywnie tworzyć „naszą wspólną historię”. Szkolenia zaakceptowane przez samorząd lekarski, organizacja i aktywny udział w konferencjach, czasopismo naukowe, szkolenia on-line, współpraca z towarzystwami naukowymi i lekarskimi, starania na rzecz przyszłości zawodowej naszych Koleżanek i Kolegów – to wszystko stało się możliwe dzięki pracy, zaangażowaniu a i rzec można,  determinacji naszych członków i osób nam życzliwych. Patrząc z nadzieją i optymizmem w przyszłość, możemy sobie dziś wspólnie nawzajem dziękować i powiedzieć – tych czterech ostatnich lat nie zmarnowaliśmy…

Prezes Zarządu

Prof. nadzw. dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates